Tom Indkøbskurv

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
En kontrakt afgivet af kontantpriser`s sælger er først bindende for kontantpriser, når den er godkendt af kontantpriser`s ledelse.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og er inkl. moms. Klik på knappen øverst på siden for at se priserne inkl. moms.
kontantpriser`s priser fremgår af kontantpriser`s til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af kontantpriser som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. kontantpriser er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 1% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag (gældende for erhverv). Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på kontantpriser, som ikke er skriftligt anerkendt af kontantpriser og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til kontantpriser, som om levering var sket til aftalt tid. kontantpriser kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold
Kontantpriser forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering
Levering sker ab lager kontantpriser`s  adresse, eller kontantpriser`s underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning,med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af kontantpriser`s til enhver tid gældende prisliste.

Leveringstiden fastsættes og meddeles af kontantpriser efter kontantpriser`s bedste skøn, og i overensstemmelse med de forhold der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. kontantpriser kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Leveringstiden for lagervarer vil normalt være 1-3 dage, men ved leverancer til ex. Færøerne og Grønland må påregnes længere leveringstider.

6. Bestillingsfejl (gældende for erhvervskøb)
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer tages ikke retur.

Kontantpriser forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for kontantpriser.

8. Produktændringer
Kontantpriser forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og kontantpriser er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation
Når du handler på www.kontantpriser.dk ydes der selvfølgelig 24 måneders reklamationsret for private (12 måneder for erhverv).
Det anses for rimelig tid at reklamere over en vare indenfor 2 måneder efter manglen opdages. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Ved anerkendt reklamation refunderes rimelige omkostninger til fragt, som køber måtte have haft

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. kontantpriser kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.
 

11. Fortrydelsesret ved forbrugerkøb (Erhvervskøb har jvf. lovgivning ikke krav på returret):
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

1. har modtaget din vare

2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare der består af flere partier eller dele

4. får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt 4 indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer).

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse/vare eller her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varens værdi skønsmæssigt af kontantpriser ud fra en mulig salgsværdi. I forbindelse med ibrugtagning af varer som f.eks. mobiltelefoner, digitale kameraer, DVD-medier, tonere mv., (hvor der eksempelvis brydes en digital eller en fysisk plombering), vil dette oftest medføre en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en konkret vurdering foretaget af kontantpriser, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til værdiforringelsen.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved køb af elektroniske produkter er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Manglende Original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en vurdering foretaget af kontantpriser, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Varens stand når du sender den tilbage:


Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.


Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Kontantpriser
 kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Der er to måder hvorpå du kan returnere varen:

1. Du kan nægte at modtage varen fra Post Danmark eller anden fragtmand.
I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre opmærksom på, at de straks skal returnere varen til kontantpriser
.

2. Du kan modtage varen fra Post Danmark eller anden fragtmand og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til kontantpriser. I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede vare/r er købt hos kontantpriser

Retur adresse er følgende:

Kontantpriser.dk
Fiskerengen 20
3250 Gilleleje


Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura eller ordrebekræftelse som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos kontantpriser. Tilbagebetalingen vil ske via bankoverførsel til den person som fremgår af købsfakturaen.
Udgiften til returfragt som følge af fortrydelse sker for købers egen regning.

K
ontantpriser anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til kontantpriser. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
Varer der returneres på efterkrav eller som fremsendes uden porto nægtes modtaget af 
kontantpriser.

12. Ansvarsbegrænsning

Følgende ansvarsbegrænsning gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.
Et erstatningskrav overfor kontantpriser.dk kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
kontantpriser`s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og kontantpriser hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
kontantpriser er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.
kontantpriser er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort kontantpriser`s opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger:
kontantpriser er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af kontantpriser`s leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter:
kontantpriser er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 

15. Tvister:
Enhver tvist mellem kontantpriser og andre erhvervsdrivende skal afgøres efter dansk ret med XXXXX Landsret i XXXXX som værneting

Persondataregistrering
Vi foretager udelukkende registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. De personoplysninger vi indsamler via vort website indsamles kun med dit aktive samtykke. Du skal altid selv indtaste de oplysninger vi indsamler.

Nedenfor kan du se hvilke oplysninger der indsamles, og hvad de bruges til.

 1. Nødvendige informationer
For at du kan foretage en bestilling i vores webshop er det nødvendigt at du lader dig registrere med følgende personlige oplysninger:
* Firmanavn
* Dit navn
* CVR-nummer

* Den adresse varen skal sendes og faktureres til
* Dit telefonnummer (anvendes som kontonummer)
* Din email-adresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

2. Anvendelse af informationer
De informationer du indtaster overføres elektronisk fra vor webshop til vort økonomisystem, hvor de registreres som kundeinformationer, og danner grundlag for fakturering og levering af din bestilling.

Ifølge bogføringsloven har vi pligt til at gemme informationer og bilag omkring handel med vore kunder i 5 år. Dette er fælles for alle virksomheder i Danmark.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og kun virksomhedens medarbejdere har adgang til de oplysninger, der måtte være registreret om vore kunder. Den dataansvarlige for vor netbutik er webmercs.com.

3. Videregivelse af informationer
Vi videregiver ikke person- eller kundeoplysninger til tredjemand. Undtaget herfra er tilfælde hvor vi af offentlige myndigheder pålægges at udlevere informationer, samt specifikke tilfælde hvor vi i forbindelse med restancer og manglende betalinger ser os nødsagede til at overlade inddrivelsen af vore tilgodehavender til 3die part, eks.vis. advokat eller inkassofirma.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

4. Oplysning om opbevarede informationer
Som registreret i vor webshop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Evt. henvendelse i denne forbindelse rettes til vort bogholderi.

5. Cookies
Vi anvender som hovedregel ikke cookies i vores webshop. Såfremt du selv aktivt tilvælger det, har du i vores webshop  mulighed for at placere en cookie på din egen harddisk, som vil huske dit brugerlogin næste gang du vender tilbage og besøger kontantpriser`s webshop.

6. Logstatistik
Vort website anvendes logstatistik hvilket betyder at et statistiksystem opsamler information, som kan give et billede af, hvor mange besøgende vort website har haft, hvor de kommer fra, og hvilke produkter vore besøgende finder interessante m.m. Vi anvender alene logstatistik med det formål at optimere vor webshop og dens funktionalitet.

7. Dataansvarlig
webmercs.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardfortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten ved forbrugerkøb gøres gældende.

Til:
kontantpriser.dk        :
CVR.: 27737536
Fiskerengen 20
3250 Gilleleje Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende vare(r) og/eller  levering af følgende tjenesteydelser:

Bestilt den                                             :

Ordrenr. (fremgår af ordrebekræftelse eller faktura)          :

Forbrugerens navn                             :

 Forbrugerens adresse                                           :

 Forbrugerens underskrift   (kræves kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

 Dato            :

 

Som nævnt i vore samhandelsbetingelser § 11 sendes varen retur adresse til følgende adresse:
Kontantpriser.dk
Fiskerengen 20
3250 Gilleleje


Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos kontantpriser. Tilbagebetalingen vil ske via bankoverførsel til personen, som fremgår af købsfakturaen.